ولایتی: سخنان کری کذب و فریبکاری است

ولایتی: سخنان کری کذب و فریبکاری است
مشاور بین المللی مقام معظم رهبری با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی درباره توان دفاعی ایران گفت: یکی از ویژگی های کری گزافه گویی است و بعضی وقت ها حرف هایی می زند که کذب و فریبکاری است.
۰۸:۰۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۲ فروردین


ولایتی: سخنان کری کذب و فریبکاری است

مشاور بین المللی مقام معظم رهبری با اشاره به اظهارات مقامات آمریکایی درباره توان دفاعی ایران گفت: یکی از ویژگی های کری گزافه گویی است و بعضی وقت ها حرف هایی می زند که کذب و فریبکاری است.
۰۸:۰۴ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۲ فروردین


ولایتی: سخنان کری کذب و فریبکاری است

فروش بک لینک