۹۵، سال شکوفایی اقتصادی / تلاش‌مان بر رشد و اشتغال متمرکز خواهد بود

۹۵، سال شکوفایی اقتصادی / تلاش‌مان بر رشد و اشتغال متمرکز خواهد بود
رئیس دفتر رئیس جمهور، سال ۹۵ را سال شکوفایی اقتصادی نامید و گفت: در سال ۹۵ همه تلاش‌های دولت بر رشد و اشتغال متمرکز خواهد بود.

۹۵، سال شکوفایی اقتصادی / تلاش‌مان بر رشد و اشتغال متمرکز خواهد بود

رئیس دفتر رئیس جمهور، سال ۹۵ را سال شکوفایی اقتصادی نامید و گفت: در سال ۹۵ همه تلاش‌های دولت بر رشد و اشتغال متمرکز خواهد بود.
۹۵، سال شکوفایی اقتصادی / تلاش‌مان بر رشد و اشتغال متمرکز خواهد بود

عکس های داغ جدید

تکنولوژی جدید