Tag Archive: 17 تک

17 جایگاه عرضه بنزین تک پمپی در اصفهان افتتاح شد

17 جایگاه عرضه بنزین تک پمپی در اصفهان افتتاح شد17 جایگاه بنزین تک پمپی روز شنبه برای نخستین بار در کشور با حضور معاون وزیر نفت در اصفهان افتتاح شد. 17 جایگاه عرضه بنزین تک پمپی در اصفهان افتتاح شد… (READ MORE)