متن کامل مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور منتشر شد

متن کامل مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور منتشر شد
مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور، با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین شده است.

متن کامل مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور منتشر شد

مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور، با هدف تقویت نقش نظارتی و سیاستگذاری بانک مرکزی، کاهش مطالبات غیر جاری، تبدیل بدهی های دولت به اوراق مالی اسلامی و افزایش سرمایه بانک ها تدوین شده است.
متن کامل مرحله اول برنامه اصلاح نظام بانکی و مالی کشور منتشر شد

پامنا موبایل لپ تاپ