گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین 95

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین 95
در فروردین ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 5918 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.4 درصد …

گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین 95

در فروردین ماه سال 1395، تعداد معاملات آپارتمان های مسکونی شهر تهران به 5918 واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل 20.4 درصد …
گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در فروردین 95

یوزرنیم و پسورد نود 32

خبر جدید