بازیگرانی که مهمانی شبانه نروند، بیکار می شوند

بازیگرانی که مهمانی شبانه نروند، بیکار می شوند
یکی دیگر از بازیگران باسابقه سینما از پشت پرده های ناخوشایند سینما انتقاد کرد.
۱۷:۱۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۰ خرداد


بازیگرانی که مهمانی شبانه نروند، بیکار می شوند

یکی دیگر از بازیگران باسابقه سینما از پشت پرده های ناخوشایند سینما انتقاد کرد.
۱۷:۱۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۲۰ خرداد


بازیگرانی که مهمانی شبانه نروند، بیکار می شوند

عکس