واژگونی هولناک خودرو رانا در بزرگراه آزادگان / تصاویر

واژگونی هولناک خودرو رانا در بزرگراه آزادگان / تصاویر
واژگونی خودرو سواری در بزرگراه آزادگان و برخورد شدید با ستون برق سه مجروح بر جای گذاشت.

واژگونی هولناک خودرو رانا در بزرگراه آزادگان / تصاویر

واژگونی خودرو سواری در بزرگراه آزادگان و برخورد شدید با ستون برق سه مجروح بر جای گذاشت.
واژگونی هولناک خودرو رانا در بزرگراه آزادگان / تصاویر

خرم خبر