امام جمعه اهل سنت خاش: حکام بحرین اگر عاقل باشند هشدار سردار سلیمانی را جدی می گیرند

امام جمعه اهل سنت خاش: حکام بحرین اگر عاقل باشند هشدار سردار سلیمانی را جدی می گیرند
مولوی شهنوازی با محکوم کردن اقدام آل خلیفه در لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم، به آنان هشدار داد نگران تبعات اقدام خود باشند.
۱۷:۱۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۳ تیر


امام جمعه اهل سنت خاش: حکام بحرین اگر عاقل باشند هشدار سردار سلیمانی را جدی می گیرند

مولوی شهنوازی با محکوم کردن اقدام آل خلیفه در لغو تابعیت شیخ عیسی قاسم، به آنان هشدار داد نگران تبعات اقدام خود باشند.
۱۷:۱۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۳ تیر


امام جمعه اهل سنت خاش: حکام بحرین اگر عاقل باشند هشدار سردار سلیمانی را جدی می گیرند

خبرگزاری ایران