مدیرعامل جدید بانک ملت منصوب شد

مدیرعامل جدید بانک ملت منصوب شد
جانشین علی رستگار، مدیرعامل سابق بانک ملت که پس از لو رفتن برداشت های میلیونی از بیت المال به بهانه حقوق و مزایا مجبور به استعفا شده بود، امروز معرفی شد.
۱۵:۱۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۳ تیر


مدیرعامل جدید بانک ملت منصوب شد

جانشین علی رستگار، مدیرعامل سابق بانک ملت که پس از لو رفتن برداشت های میلیونی از بیت المال به بهانه حقوق و مزایا مجبور به استعفا شده بود، امروز معرفی شد.
۱۵:۱۳ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۱۳ تیر


مدیرعامل جدید بانک ملت منصوب شد

تکنولوژی جدید