احیای موفقیت آمیز مارال در اردبیل

احیای موفقیت آمیز مارال در اردبیل
منطقه حفاظت شده جنگل فندقلو در اردبیل از انقراض نسل آهوی ایرانی « مارال » جلوگیری می کند. احیای گونه‌های نادر جانوری با هدف تکثیر نیمه طبیعی و احیای مارال در این جنگل از سال ۸۸ آغاز شده است.
۱۷:۲۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ شهریور


احیای موفقیت آمیز مارال در اردبیل

منطقه حفاظت شده جنگل فندقلو در اردبیل از انقراض نسل آهوی ایرانی « مارال » جلوگیری می کند. احیای گونه‌های نادر جانوری با هدف تکثیر نیمه طبیعی و احیای مارال در این جنگل از سال ۸۸ آغاز شده است.
۱۷:۲۳ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۱ شهریور


احیای موفقیت آمیز مارال در اردبیل

عکس