افزایش سطح همکاری های تجاری، اقتصای و صنعتی ایران و روسیه

افزایش سطح همکاری های تجاری، اقتصای و صنعتی ایران و روسیه
وزیر صنعت معدن و تجارت در حاشیه نشست بین المللی سن پترزبورگ با وزیر انرژی فدراسیون روسیه دیدار و درباره همکاری ها در حوزه های مختلف گفتگو کرد.
۰۷:۵۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۹ خرداد


افزایش سطح همکاری های تجاری، اقتصای و صنعتی ایران و روسیه

وزیر صنعت معدن و تجارت در حاشیه نشست بین المللی سن پترزبورگ با وزیر انرژی فدراسیون روسیه دیدار و درباره همکاری ها در حوزه های مختلف گفتگو کرد.
۰۷:۵۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۹ خرداد


افزایش سطح همکاری های تجاری، اقتصای و صنعتی ایران و روسیه

خرم خبر