نقدینگی 30 درصد رشد کرد

نقدینگی 30 درصد رشد کرد
بانک مرکزی با اعلام افزایش ۳۴ درصدی سپرده های مدت دار بانک‌ها، از افزایش ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ خبر داد.

نقدینگی 30 درصد رشد کرد

بانک مرکزی با اعلام افزایش ۳۴ درصدی سپرده های مدت دار بانک‌ها، از افزایش ۳۰ درصدی نقدینگی در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳ خبر داد.
نقدینگی 30 درصد رشد کرد

پرشین موزیک