عضو هیات نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد

عضو هیات نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی محمد پیر هادی را به عنوان عضو هیات نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.

عضو هیات نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد

وزیر امور اقتصادی و دارایی، طی حکمی محمد پیر هادی را به عنوان عضو هیات نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب کرد.
عضو هیات نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد

مرکز فیلم