۵۰ سال حبس برای ۵ جاسوس/ سیامک و محمدباقر نمازی هرکدام به 10 سال حبس محکوم شدند

۵۰ سال حبس برای ۵ جاسوس/ سیامک و محمدباقر نمازی هرکدام به 10 سال حبس محکوم شدند
یک منبع آگاه از صدور حکم حبس برای تعدادی از محکومان امنیتی خبر داد.

۵۰ سال حبس برای ۵ جاسوس/ سیامک و محمدباقر نمازی هرکدام به 10 سال حبس محکوم شدند