مدیر عامل کارگزاری بانک ملت به جای قدمی نشست/عضو جدید هیات مدیره بورس کالا

مدیر عامل کارگزاری بانک ملت به جای قدمی نشست/عضو جدید هیات مدیره بورس کالا
با خداحافظی مهدی قدمی به عنوان نماینده حقوقی گروه مالی ملت از ترکیب هیات مدیره بورس کالا عباس نیکچری به جای وی نشست.

مدیر عامل کارگزاری بانک ملت به جای قدمی نشست/عضو جدید هیات مدیره بورس کالا