فیلم | واکنش مردم تایلند به خبر درگذشت پادشاه این کشور

فیلم | واکنش مردم تایلند به خبر درگذشت پادشاه این کشور
واکنش مردم تایلند بعد از اعلام خبر درگذشت آدولیادج پادشاه این کشور را ببینید.

فیلم | واکنش مردم تایلند به خبر درگذشت پادشاه این کشور