خراسان رضوی، استان برتر کشوردر توسعه روستایی و اشتغال

خراسان رضوی، استان برتر کشوردر توسعه روستایی و اشتغال

زمان دریافت خبر: سه شنبه ۰۴ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۶:۵۵

منبع خبر:

طبقه بندی:

خراسان رضوی به عنوان استان برتر در توسعه روستایی و اشتغال پایدارکشور معرفی شد.

خراسان رضوی، استان برتر کشوردر توسعه روستایی و اشتغال