تنش بین روسیه و آمریکا در بحران سوریه جهان را به نقطه خطرناکی رسانده است

تنش بین روسیه و آمریکا در بحران سوریه جهان را به نقطه خطرناکی رسانده است
آخرین رهبر شوروی سابق نسبت به شدت گرفتن تنش بین مسکو و واشنگتن هشدار داد.

تنش بین روسیه و آمریکا در بحران سوریه جهان را به نقطه خطرناکی رسانده است