تمدید سه ماهه دستور عفو توسط «بشار اسد»

تمدید سه ماهه دستور عفو توسط «بشار اسد»
رئیس جمهور سوریه فرمان دولتی را که اواخر ژوئیه (تیرماه) صادر شده بود به مدت سه ماه دیگر تمدید کرد.

تمدید سه ماهه دستور عفو توسط «بشار اسد»