ترکیه 10 هزار کارمند دیگر را اخراج کرد

ترکیه 10 هزار کارمند دیگر را اخراج کرد
دولت ترکیه به بهانه مبارزه با شبکه فتح الله گولن، 10 هزار نفر دیگر از کارمندان این کشور را از کار برکنار کرد.

ترکیه 10 هزار کارمند دیگر را اخراج کرد