اعتراف وزیر اقتصاد سعودی: عربستان در مرز ورشکستگی قرار گرفته بود

اعتراف وزیر اقتصاد سعودی: عربستان در مرز ورشکستگی قرار گرفته بود
معاون وزیر اقتصاد عربستان اعلام کرد اگر این کشور سیاست ریاضت اقتصادی را اعمال نمی‌کرد تا سه سال دیگر ورشکسته می‌شد.

اعتراف وزیر اقتصاد سعودی: عربستان در مرز ورشکستگی قرار گرفته بود