عرضه کارت‌های خرید 10 تا 50 میلیون تومانی توسط بانک‌ها

عرضه کارت‌های خرید 10 تا 50 میلیون تومانی توسط بانک‌ها
معاون نظارت بانک مرکزی گفت: در جهت افزایش تقاضای کل و خروج از رکود بانک مرکزی بخشنامه صدور کارت‌های اعتباری به بانک ها ابلاغ شده و …

عرضه کارت‌های خرید 10 تا 50 میلیون تومانی توسط بانک‌ها

معاون نظارت بانک مرکزی گفت: در جهت افزایش تقاضای کل و خروج از رکود بانک مرکزی بخشنامه صدور کارت‌های اعتباری به بانک ها ابلاغ شده و …
عرضه کارت‌های خرید 10 تا 50 میلیون تومانی توسط بانک‌ها

لوکس بلاگ