اعتصاب در پالایشگاه‌های فرانسه در اعتراض به قانون کار

اعتصاب در پالایشگاه‌های فرانسه در اعتراض به قانون کار
کنفدراسیون عمومی کار فرانسه، یکی از اتحادیه‌های کارگری این کشور می‌گوید که اعتصاب در اعتراض به قانون جدید کار فرانسه به همه هشت پالایشگاه …

اعتصاب در پالایشگاه‌های فرانسه در اعتراض به قانون کار

کنفدراسیون عمومی کار فرانسه، یکی از اتحادیه‌های کارگری این کشور می‌گوید که اعتصاب در اعتراض به قانون جدید کار فرانسه به همه هشت پالایشگاه …
اعتصاب در پالایشگاه‌های فرانسه در اعتراض به قانون کار

car