مقایسه استقبال مردم زنجان از احمدی نژاد و روحانی

مقایسه استقبال مردم زنجان از احمدی نژاد و روحانی
استقبال مردم زنجان از روحانی و احمدی‌نژاد را در یک مکان(استادیوم کارگران زنجان) در زیر می‌بینید.

مقایسه استقبال مردم زنجان از احمدی نژاد و روحانی

استقبال مردم زنجان از روحانی و احمدی‌نژاد را در یک مکان(استادیوم کارگران زنجان) در زیر می‌بینید.
مقایسه استقبال مردم زنجان از احمدی نژاد و روحانی

bluray movie download