بسترن B70 با قیمتی حدود 85 میلیون تومان به بازار ایران می‌آید

بسترن B70 با قیمتی حدود 85 میلیون تومان به بازار ایران می‌آید
بعد از عرضه دو محصول سواري FAW چين توسط گروه بهمن، گويا اين بار اين شركت قصد آوردن B70 را به ايران دارد. با اينكه اولين محصول اين شركت …

بسترن B70 با قیمتی حدود 85 میلیون تومان به بازار ایران می‌آید

بعد از عرضه دو محصول سواري FAW چين توسط گروه بهمن، گويا اين بار اين شركت قصد آوردن B70 را به ايران دارد. با اينكه اولين محصول اين شركت …
بسترن B70 با قیمتی حدود 85 میلیون تومان به بازار ایران می‌آید

فیلم سریال آهنگ