حضور پرقدرت ایران‌خودرو و شرکاء در نمایشگاه خودرو مشهد

حضور پرقدرت ایران‌خودرو و شرکاء در نمایشگاه خودرو مشهد
گروه صنعتي ايران خودرو با مجموعه اي از محصولات جديد كه قصد دارد آنها را با همكاري شركاي خارجي خود به توليد برساند، در شانزدهمين …

حضور پرقدرت ایران‌خودرو و شرکاء در نمایشگاه خودرو مشهد

گروه صنعتي ايران خودرو با مجموعه اي از محصولات جديد كه قصد دارد آنها را با همكاري شركاي خارجي خود به توليد برساند، در شانزدهمين …
حضور پرقدرت ایران‌خودرو و شرکاء در نمایشگاه خودرو مشهد

wolrd press news