ظریف وارد نروژ شد

ظریف وارد نروژ شد
وزیر امور خارجه به منظور شرکت در اجلاس “اسلوفروم” وارد اسلو شد.
۰۷:۴۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد


ظریف وارد نروژ شد

وزیر امور خارجه به منظور شرکت در اجلاس “اسلوفروم” وارد اسلو شد.
۰۷:۴۹ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۲۴ خرداد


ظریف وارد نروژ شد

خبرگزاری اصفحان