مسیر حرکتی دلار وارونه شد

مسیر حرکتی دلار وارونه شد
در اولین هفته کامل سال 95، سکه و دلار در جهت معکوس یکدیگر حرکت کردند. حرکت عکس این دو در آخرین روز هفته گذشته نیز وجود داشت، جایی که دلار با 10 تومان کاهش به قیمت 3 هزار و 480 تومان رسید، ولی سکه تمام بهار آزادی با هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و 25 هزار تومان رسید.

مسیر حرکتی دلار وارونه شد

در اولین هفته کامل سال 95، سکه و دلار در جهت معکوس یکدیگر حرکت کردند. حرکت عکس این دو در آخرین روز هفته گذشته نیز وجود داشت، جایی که دلار با 10 تومان کاهش به قیمت 3 هزار و 480 تومان رسید، ولی سکه تمام بهار آزادی با هزار تومان افزایش به قیمت یک میلیون و 25 هزار تومان رسید.
مسیر حرکتی دلار وارونه شد

فروش بک لینک