17 جایگاه عرضه بنزین تک پمپی در اصفهان افتتاح شد

17 جایگاه عرضه بنزین تک پمپی در اصفهان افتتاح شد
17 جایگاه بنزین تک پمپی روز شنبه برای نخستین بار در کشور با حضور معاون وزیر نفت در اصفهان افتتاح شد.

17 جایگاه عرضه بنزین تک پمپی در اصفهان افتتاح شد

17 جایگاه بنزین تک پمپی روز شنبه برای نخستین بار در کشور با حضور معاون وزیر نفت در اصفهان افتتاح شد.
17 جایگاه عرضه بنزین تک پمپی در اصفهان افتتاح شد

خرید بک لینک