بازگشت قیمت بلیت اتوبوس به نرخ‌‌های قبل از نوروز‌

بازگشت قیمت بلیت اتوبوس به نرخ‌‌های قبل از نوروز‌
قیمت بلیت نوروزی اتوبوس امسال نیز در راستای جبران تردد یک سرخالی از 25 اسفند 94 تا 20 فروردین 95 بین 25 تا 30 درصد افزایش یافت و طبق رویه، باید …

بازگشت قیمت بلیت اتوبوس به نرخ‌‌های قبل از نوروز‌

قیمت بلیت نوروزی اتوبوس امسال نیز در راستای جبران تردد یک سرخالی از 25 اسفند 94 تا 20 فروردین 95 بین 25 تا 30 درصد افزایش یافت و طبق رویه، باید …
بازگشت قیمت بلیت اتوبوس به نرخ‌‌های قبل از نوروز‌

فروش بک لینک