گرامیداشت ” شهید سپهبد صیاد شیرازی “

گرامیداشت ” شهید سپهبد صیاد شیرازی “
شهادت “صیادشیرازی” چهره فریبکارانه مدعیان دروغین حقوق بشر را افشاکرد.
۱۷:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۹ فروردین


گرامیداشت ” شهید سپهبد صیاد شیرازی “

شهادت “صیادشیرازی” چهره فریبکارانه مدعیان دروغین حقوق بشر را افشاکرد.
۱۷:۴۲ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۹ فروردین


گرامیداشت ” شهید سپهبد صیاد شیرازی “

بک لینک رنک 1