Tag Archive: مسیر وارونه

مسیر حرکتی دلار وارونه شد

مسیر حرکتی دلار وارونه شددر اولین هفته کامل سال 95، سکه و دلار در جهت معکوس یکدیگر حرکت کردند. حرکت عکس این دو در آخرین روز هفته گذشته نیز وجود داشت، جایی که دلار با 10 تومان کاهش به قیمت… (READ MORE)