بلند ترین سرسره جهان در انگلیس ساخته شد

بلند ترین سرسره جهان در انگلیس ساخته شد
بلندترین سرسره جهان در شهر لندن انگلیس به ارتفاع بیش از 73 متر ساخته شد.

بلند ترین سرسره جهان در انگلیس ساخته شد

بلندترین سرسره جهان در شهر لندن انگلیس به ارتفاع بیش از 73 متر ساخته شد.
بلند ترین سرسره جهان در انگلیس ساخته شد

گوشی موبایل