بانکها و موسسه های مالی ملزم به افشای میزان دریافتی و معاملات مدیران

بانکها و موسسه های مالی ملزم به افشای میزان دریافتی و معاملات مدیران
مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این نهاد از سال گذشته بانکها را ملزم به شفافیت در گزارش های مالی کرده است، گفت: براساس ابلاغیه «شیوه جدید گزارشگری مالی» در بهمن۹۴، بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری ملزم به افشای میزان دریافتی و معاملات
۱۸:۲۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


بانکها و موسسه های مالی ملزم به افشای میزان دریافتی و معاملات مدیران

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه این نهاد از سال گذشته بانکها را ملزم به شفافیت در گزارش های مالی کرده است، گفت: براساس ابلاغیه «شیوه جدید گزارشگری مالی» در بهمن۹۴، بانک ها و موسسه های مالی و اعتباری ملزم به افشای میزان دریافتی و معاملات
۱۸:۲۶ – ۱۳۹۵ دوشنبه ۷ تیر


بانکها و موسسه های مالی ملزم به افشای میزان دریافتی و معاملات مدیران

دانلود نرم افزار جدید