فلوجه در محاصره کامل نیروهای عراق

فلوجه در محاصره کامل نیروهای عراق
شهر فلوجه به محاصره کامل نیروهای عراقی درآمد.
۱۶:۰۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۳ خرداد


فلوجه در محاصره کامل نیروهای عراق

شهر فلوجه به محاصره کامل نیروهای عراقی درآمد.
۱۶:۰۶ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۳ خرداد


فلوجه در محاصره کامل نیروهای عراق

bluray movie download