فرصت سازی های آمریکا برای داعش

فرصت سازی های آمریکا برای داعش
بازی واشنگتن با وقایع میدانی و اصرار آن برای جلو و عقب انداختن زمان اجرای برخی طرح های نظامی علیه گروه های تروریستی تکفیری و مرتبط کردن مبارزه با تروریسم با برنامه های سیاسی که به سود آن است، از جمله فرصت سازی های آمریکا هستند که به ایجاد شکاف و خلاء نظامی برای سوء استفاده و نفوذ داعش شده و ادامه جنایت های ضدبشری آن و از سوی دیگر نوعی سردرگمی در مبارزه با آن شده است.
۱۹:۰۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت


فرصت سازی های آمریکا برای داعش

بازی واشنگتن با وقایع میدانی و اصرار آن برای جلو و عقب انداختن زمان اجرای برخی طرح های نظامی علیه گروه های تروریستی تکفیری و مرتبط کردن مبارزه با تروریسم با برنامه های سیاسی که به سود آن است، از جمله فرصت سازی های آمریکا هستند که به ایجاد شکاف و خلاء نظامی برای سوء استفاده و نفوذ داعش شده و ادامه جنایت های ضدبشری آن و از سوی دیگر نوعی سردرگمی در مبارزه با آن شده است.
۱۹:۰۱ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۱۶ اردیبهشت


فرصت سازی های آمریکا برای داعش

فروش بک لینک

عکس