مصاحبه رسانه های خارجی با دانشمندان هسته ای صحت ندارد

مصاحبه رسانه های خارجی با دانشمندان هسته ای صحت ندارد
سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره مصاحبه رسانه های خارجی با دانشمندان هسته ای کشورمان گفت: این کار خلاف اصول نیست. عمدتا با رسانه‌های عربی و بعضا با رسانه‌های انگلیسی مصاحبه شده است و این را نباید مصاحبه با دانشمندان هسته ای تلقی کرد
۲۰:۰۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۵ اردیبهشت


مصاحبه رسانه های خارجی با دانشمندان هسته ای صحت ندارد

سخنگوی سازمان انرژی اتمی درباره مصاحبه رسانه های خارجی با دانشمندان هسته ای کشورمان گفت: این کار خلاف اصول نیست. عمدتا با رسانه‌های عربی و بعضا با رسانه‌های انگلیسی مصاحبه شده است و این را نباید مصاحبه با دانشمندان هسته ای تلقی کرد
۲۰:۰۴ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۱۵ اردیبهشت


مصاحبه رسانه های خارجی با دانشمندان هسته ای صحت ندارد

بک لینک رنک 6

دانلود سرا