گارانتی کیسه هوای خودرو 10 ساله شد

گارانتی کیسه هوای خودرو 10 ساله شد
براساس یک قانون جدید خودرویی، خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظفند عملکرد صحیح کیسه هوای خودروهای عرضه شده را تا حداقل 10 سال …

گارانتی کیسه هوای خودرو 10 ساله شد

براساس یک قانون جدید خودرویی، خودروسازان و واردکنندگان خودرو موظفند عملکرد صحیح کیسه هوای خودروهای عرضه شده را تا حداقل 10 سال …
گارانتی کیسه هوای خودرو 10 ساله شد

موزیک سرا