کاهش پرداخت هزینه های بیمار، با طرح سلامت

کاهش پرداخت هزینه های بیمار، با طرح سلامت
با اجرای طرح تحول سلامت، پرداخت هزینه های بیماران، از ۳۷ درصد به ۶ درصد در شهرها و ۳ درصد در روستاها کاهش یافته است.
۰۸:۰۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۶ اردیبهشت


کاهش پرداخت هزینه های بیمار، با طرح سلامت

با اجرای طرح تحول سلامت، پرداخت هزینه های بیماران، از ۳۷ درصد به ۶ درصد در شهرها و ۳ درصد در روستاها کاهش یافته است.
۰۸:۰۸ – ۱۳۹۵ یک شنبه ۲۶ اردیبهشت


کاهش پرداخت هزینه های بیمار، با طرح سلامت

بک لینک رنک 1

اسکای نیوز