تولید فاو بسترن گروه بهمن متوقف نشده است

تولید فاو بسترن گروه بهمن متوقف نشده است
در چند هفته گذشته اخباری منتشر شده که گروه بهمن تولید فاو بسترن B50F یا همان آسا را متوقف کرده است. این خبر نه چندان کامل باعث شد تا …

تولید فاو بسترن گروه بهمن متوقف نشده است

در چند هفته گذشته اخباری منتشر شده که گروه بهمن تولید فاو بسترن B50F یا همان آسا را متوقف کرده است. این خبر نه چندان کامل باعث شد تا …
تولید فاو بسترن گروه بهمن متوقف نشده است

موزیک سرا