برخورد خودروی سواری با درخت حادثه آفرید / تصاویر

برخورد خودروی سواری با درخت حادثه آفرید / تصاویر
رعایت نکردن اصول صحیح رانندگی در جاده اشرف آباد، برخورد شدید یک دستگاه خودروی سواری را با درختان کنار جاده و مصدومیت راننده آن …

برخورد خودروی سواری با درخت حادثه آفرید / تصاویر

رعایت نکردن اصول صحیح رانندگی در جاده اشرف آباد، برخورد شدید یک دستگاه خودروی سواری را با درختان کنار جاده و مصدومیت راننده آن …
برخورد خودروی سواری با درخت حادثه آفرید / تصاویر

تکنولوژی جدید