دوطبقه کردن اتوبان صدر اشتباه بود

دوطبقه کردن اتوبان صدر اشتباه بود
معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از دو طبقه کردن پل صدر گفت: پل صدر، چهار مطالعه ندارد که چرا باید دو طبقه می‌شد، ولی صدها طرح …

دوطبقه کردن اتوبان صدر اشتباه بود

معاون وزیر راه و شهرسازی با انتقاد از دو طبقه کردن پل صدر گفت: پل صدر، چهار مطالعه ندارد که چرا باید دو طبقه می‌شد، ولی صدها طرح …
دوطبقه کردن اتوبان صدر اشتباه بود

بک لینک رنک 1

دانلود سرا