احتمال سر ریز سدهای كرخه و دز در شمال خوزستان

احتمال سر ریز سدهای كرخه و دز در شمال خوزستان
در پی افزایش دبی آب ورودی به دریاچه سدهای دز و كرخه در شمال استان خوزستان احتمال سرریز این سدها و طغیان رودخانه های كرخه و دز وجود دارد.

احتمال سر ریز سدهای كرخه و دز در شمال خوزستان

در پی افزایش دبی آب ورودی به دریاچه سدهای دز و كرخه در شمال استان خوزستان احتمال سرریز این سدها و طغیان رودخانه های كرخه و دز وجود دارد.
احتمال سر ریز سدهای كرخه و دز در شمال خوزستان

خرید بک لینک

میهن دانلود