منافع تولید ملی فدای ارزش زمین های کارخانه شد؟

منافع تولید ملی فدای ارزش زمین های کارخانه شد؟
با توجه به حرف و حدیث‌هایی که در روزهای اخیر از تعطیلی کارخانه ارج به گوش می‌رسد، تمامی صحبت‌ها به ارزش بالای زمین‌های این کارخانه …

منافع تولید ملی فدای ارزش زمین های کارخانه شد؟

با توجه به حرف و حدیث‌هایی که در روزهای اخیر از تعطیلی کارخانه ارج به گوش می‌رسد، تمامی صحبت‌ها به ارزش بالای زمین‌های این کارخانه …
منافع تولید ملی فدای ارزش زمین های کارخانه شد؟

گوشی موبایل