جانشین صفدر حسینی مشخص شد

جانشین صفدر حسینی مشخص شد
رییس جمهور در حکمی «احمد دوست حسینی» را به عنوان عضو و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.

جانشین صفدر حسینی مشخص شد

رییس جمهور در حکمی «احمد دوست حسینی» را به عنوان عضو و رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی منصوب کرد.
جانشین صفدر حسینی مشخص شد

مهارت برتر