کمیسیون امنیت ملی مجلس به سوریه می رود

کمیسیون امنیت ملی مجلس به سوریه می رود
گروهی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، فردا به سوریه سفر می کنند.
۱۷:۳۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


کمیسیون امنیت ملی مجلس به سوریه می رود

گروهی از اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس، فردا به سوریه سفر می کنند.
۱۷:۳۴ – ۱۳۹۵ شنبه ۹ مرداد


کمیسیون امنیت ملی مجلس به سوریه می رود

عکس جدید اینستاگرام