آغاز تغییرات مدیریتی در مجموعه وزارت نفت + سند

آغاز تغییرات مدیریتی در مجموعه وزارت نفت + سند
لزوم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تغییرات متعدد در مجموعه وزارت نفت را کلید زد و نخستین نامه وزیر نفت در این خصوص، از ایجاد تغییر در هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران حکایت دارد.

آغاز تغییرات مدیریتی در مجموعه وزارت نفت + سند

لزوم اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان تغییرات متعدد در مجموعه وزارت نفت را کلید زد و نخستین نامه وزیر نفت در این خصوص، از ایجاد تغییر در هیئت مدیره شرکت ملی گاز ایران حکایت دارد.
آغاز تغییرات مدیریتی در مجموعه وزارت نفت + سند

خرید رنک گوگل

اخبار دنیای دیجیتال