برادرزاده فتح الله گولن در بازداشت نیروهای امنیتی ترکیه

برادرزاده فتح الله گولن در بازداشت نیروهای امنیتی ترکیه
خبرگزاری رسمی ترکیه : برادرزاده فتح الله گولن در بازداشت نیروهای امنیتی ترکیه قرار دارد.
۱۸:۰۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۲ مرداد


برادرزاده فتح الله گولن در بازداشت نیروهای امنیتی ترکیه

خبرگزاری رسمی ترکیه : برادرزاده فتح الله گولن در بازداشت نیروهای امنیتی ترکیه قرار دارد.
۱۸:۰۶ – ۱۳۹۵ شنبه ۲ مرداد


برادرزاده فتح الله گولن در بازداشت نیروهای امنیتی ترکیه

خرید رنک گوگل

لوکس بلاگ