موفقیت ایران در کنترل انتقال ایدز

موفقیت ایران در کنترل انتقال ایدز
سفیر و نماینده دائم ایران درسازمان ملل گفت: ایران یکی از موثرترین برنامه های کاهش آسیب بیماری ایدز را درخاورمیانه اجرا کرده است.
۰۸:۰۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۲ خرداد


موفقیت ایران در کنترل انتقال ایدز

سفیر و نماینده دائم ایران درسازمان ملل گفت: ایران یکی از موثرترین برنامه های کاهش آسیب بیماری ایدز را درخاورمیانه اجرا کرده است.
۰۸:۰۱ – ۱۳۹۵ شنبه ۲۲ خرداد


موفقیت ایران در کنترل انتقال ایدز

بازی