صفدر حسینی رقم واقعی حقوق دریافتی‌اش را اعلام کرد

صفدر حسینی رقم واقعی حقوق دریافتی‌اش را اعلام کرد
در جریان رسانه ای شدن فیش های حقوقی مدیران ارشد، ماجرای حقوق 50 میلیونی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز به یکی از …

صفدر حسینی رقم واقعی حقوق دریافتی‌اش را اعلام کرد

در جریان رسانه ای شدن فیش های حقوقی مدیران ارشد، ماجرای حقوق 50 میلیونی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز به یکی از …
صفدر حسینی رقم واقعی حقوق دریافتی‌اش را اعلام کرد

car